Bản quyền

BẢN QUYỀN VÀ QUY TRÌNH BÁO CÁO VI PHẠM BẢN QUYỀN


Tất cả quyền Sở Hữu Trí Tuệ của hoặc liên quan đến 2GAME.VN thuộc quyền sở hữu toàn vẹn và duy nhất của WETAPS hoặc được cấp phép hợp pháp cho WETAPS sử dụng bao gồm cả các phiên bản cập nhật, nâng cấp.


Trừ khi được sự đồng ý của WETAPS, Người Sử Dụng không được phép sử dụng, sao chép, xuất bản, tái sản xuất, truyền hoặc phân phát bằng bất cứ hình thức nào, bất cứ thành phần nào các quyền Sở Hữu Trí Tuệ đối với sản phẩm 2GAME.VN.


Tại các khu vực Người Sử Dụng được phép đăng tải nội dung, Người Sử Dụng có thể chia sẻ thông tin được phép dưới các định dạng 2GAME.VN mặc định và Người Sử Dụng phải tự chịu trách nhiệm về tính hợp pháp và các trách nhiệm pháp lý với các nội dung, thông tin, hình ảnh và bất kỳ sự chia sẻ nào khác. Tuy nhiên, trong mọi trường hợp, 2GAME.VN vẫn được bảo lưu quyền xử lý các thông tin đăng tải, phù hợp với thuần phong mỹ tục, các quy tắc đạo đức và các quy tắc đảm bảo an ninh quốc gia, và có toàn quyền cho phép hoặc không cho phép nội dung của Người Sử Dụng xuất hiện hoặc tồn tại trên 2GAME.VN.


WETAPS có toàn quyền, bao gồm nhưng không giới hạn trong các quyền tác giả, thương hiệu, bí mật kinh doanh, nhãn hiệu và các quyền Sở Hữu Trí Tuệ khác trong sản phẩm 2GAME.VN của WETAPS. Việc sử dụng quyền và sở hữu của WETAPS cần phải được WETAPS cho phép trước bằng văn bản. Ngoài việc được cấp phép bằng văn bản, WETAPS không cấp phép dưới bất kỳ hình thức nào khác cho dù đó là hình thức công bố hay hàm ý để Người Sử Dụng thực hiện các quyền trên. Và do vậy, Người Sử Dụng không có quyền sử dụng sản phẩm của chúng tôi vào mục đích thương mại mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi trước đó.


Người Sử Dụng đồng ý để WETAPS tự do sử dụng, tiết lộ, áp dụng và sửa đổi bất kỳ ứng dụng, ý tưởng, khái niệm, cách thức, đề xuất, gợi ý, bình luận hoặc hình thức thông báo nào khác mà Người Sử Dụng cung cấp thông qua việc sử dụng sản phẩm 2GAME.VN một cách hoàn toàn miễn phí. Người Sử Dụng đồng ý từ bỏ bất kỳ quyền và yêu cầu với bất kỳ khoản tiền thưởng, phí, nhuận bút, lệ phí liên quan đến việc WETAPS sử dụng, tiết lộ, áp dụng, chỉnh sửa bất kỳ nội dung của Người Sử Dụng.


Quy trình thông báo vi phạm bản quyền: Nếu Người Sử Dụng tin rằng bất kỳ nội dung, tài liệu, hình ảnh, video hoặc các tài liệu khác được cung cấp thông qua dịch vụ 2GAME.VN, bao gồm cả một liên kết vi phạm quyền Sở Hữu Trí Tuệ của bạn, vui lòng thông báo cho WETAPS về việc vi phạm bản quyền theo quy trình cụ thể được quy định dưới đây.WETAPS sẽ xử lý từng thông báo vi phạm bản quyền mà WETAPS nhận được và xử lý theo quy định của pháp luật sở hữu trí tuệ. Một tuyên bố thông báo vi phạm bản quyền phải được gửi đến phòng bản quyền của 2GAME.VN tại địa chỉ:


Công ty Cổ phần Wetaps

Địa chỉ: 22 Hồng Hà, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam


2GAME.VN | XEMGAME.COM

Email liên hệ: news@xtv.vn


BỘ PHẬN KINH DOANH

Điện thoại: +84 906 68 45 66

Email: hoptac@xtv.vnX